• info@altinkozahastanesi.com
  • 0322 322 7272

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ, İŞLENMESİ VE MUHAFAZASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu bilgilendirme formu ile Özel Altınkoza Hastanesi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, aşağıda açıklanan çerçevede ve Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata hükümleri çerçevesinde işlenebileceği beyan edilmektedir.

1. Elde Edilecek, İşlenecek ve Muhafaza Edilecek Kişisel Verilerin Neler Olduğu ile Elde Etme, İşleme ve Muhafazanın Amaçları

Özel Altınkoza Hastanesi tarafından çağrı merkezi, internet sitesi de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere sair kanallarla sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda elde edilen kişisel verileriniz grubun faaliyet alanına ilişkin olacak şekilde sair sağlık hizmetleri ve bunlara ilişkin finansmanının planlanması amaçlarıyla Hastaneye ait arşivlerde fiziki olarak ve/veya elektronik ortamda işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir. Bu bağlamda ilgili veriler; kimliğinizi teyit etme, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî tanı, teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, kurumumuzun iç işleyişi ve operasyonların planlanması, ilaç temini, randevular hakkında hastaların bilgilendirilebilmesi, risk yönetimi, kalite geliştirme, yasal yükümlülüklerin ifası, anlaşmalı kurumlarla olan ilişkinizin teyidi ile bu kurumlarla finansal mutabakatın sağlanması, özel sigorta şirketler ile bilgi paylaşımı, faturalandırma, yasal düzenlemelere uygun olarak Sağlık Bakanlığı ve sair kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımı, veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alması, hizmetlerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, düzenleyici/denetleyici kurumlar ve sair resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilebilmesi, yasal yükümlülükler çerçevesinde saklanması gereken sağlık verilerinin muhafazası da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Özel Altınkoza Hastanesi’nin amaç ve faaliyetlerine uygun düşecek tüm amaçlarla işlenebilmektedir. Yukarıda yer verilen açıklamaya kapsamında; Özel Altınkoza Hastanesi tarafından adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta ve/veya hasta protokol numaranız ile sizi tanımlayabilecek sair kimlik bilgileri, verileriniz, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ile diğer iletişim bilgileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda tutulan görüşme kayıtlarınız (müşteri temsilcileri, çağrı merkezi veya hasta hizmetleri tarafından elde edilen), elektronik postalarınız, mektuplarınız, banka hesap bilgileriniz, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturalama ve fatura bilgileriniz, özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, hasta tıbbi raporlarınız, tanı verileriniz, biyometrik ve genetik verileriniz, laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz ve diğer sağlık verileriniz, tarafınızca doldurulacak hasta anketleri, teşekkür veya şikayet mektupları, Hastaneye ait web sitelerine girdiğiniz her neviden veri veya gruba ait e-mail ya da web sayfasına yaptığınız bildirimler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda belirtilen amaçlarla ve sadece bu amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere tüm veri ve bilgiler işlenebilmektedir.

2.Kişisel Verilerin Paylaşımı

İşbu bilgilendirme formunda zikredilen amaçlarlar yukarıda sayılan fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileriniz, Özel Altınkoza Hastanesi tarafından; özel sigorta şirketleriyle, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler, bunların alt departman ve birimleri ile remi yetkiye sahip tüm kamu kurum ve kuruluşları, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetkili temsilcileriniz, avukatlar, muhasebeci, mali müşavir vs. tarafımızın danışmanlığını yürüten üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Özel Altınkoza Hastanesi faaliyet ve amaçları doğrultusunda iş birliği yaptığı iş ortakları ve partnerleri ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

3.Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve Muhafazasının Yöntem ve Sebebi

Özel Altınkoza Hastanesi tarafından hastalara karşı olan ve yasadan doğan tüm yükümlülüklerin gereği gibi ifası amacıyla ve işbu bilgilendirme formunda belirtilen amaç ve kapsamda her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda kişisel verileriniz elde edilebilir, işlenebilir ve muhafaza edilebilir.

4.Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Verilerin Sahibi yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak; •Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, •Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, •Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri talep etme, •Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, •Kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişileri bilme, •Kişisel verilerin eksik veya hatalı olması halinde düzeltilmesini talep etme, •Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, •Kişisel verilere ilişki düzeltme, silme veya yok etme taleplerinin Kişisel Verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, •Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilerek kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, •Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak elde edilmesi, işlenmesi veya muhafaza edilmesi sebebiyle zarara uğranılması nedeniyle tazminat talebinde bulunulması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal mevzuatın cevaz vereceği sair hak ve yetkilere sahiptir. Yukarıda zikredilen hak ve yetkilerin kişisel Verinin sahibi tarafından kullanılması halinde Kişisel Veri Sahibi tarafından verilen iletişim bilgileri kullanılmak suretiyle kendisine Özel Altınkoza Hastanesi tarafından geri bildiğim yapılacaktır.

5.Veri Güvenliği

İşbu bilgilendirme formunda belirtilen hususlar ve ilgili yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde elde edilen, işlenen ve muhafaza edilen tüm kişisel bilgiler veri güvenliği standartlarına uygun şekilde korumaktadır.

6.Şikâyet ve İletişim

Kişisel Verilerin Sahibi işbu Bilgilendirme Formunun 4. Maddesinde sıralı ve/veya burada belirtilmemiş olmakla birlikte yasal mevzuattan doğan sair hak ve yetkilerini kullanmak için Özel Altınkoza Hastanesi kurumsal elektronik posta adresimiz olan adresine gönderecekleri elektronik imzalı bir e-mail veya e-mail içeriğine eklenmiş doküman ile ve/veya Tahsilli Mahallesi Kozan Caddesi No:321 Yüreğir/Adana adresli şirket merkezimize gönderecekleri ıslak imzalı yazılı başvurularıyla bildirim yapabilirler
WhatsApp
Bizi Arayın...